Política de privacidade

O acceso dos usuarios á web e a participación na venda dos produtos  ofrecidos a través desta páxina pode implicar o tratamento de datos de  carácter persoal.
 
Por iso, en virtude da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de  Protección de Datos de Carácter Persoal e a Lei 34/2002 de 31 de xullo  de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e  Reglamento Europeo 2016/679 Xeneral de Protección de Datos, informase que os datos persoais aportados para o acceso a algúns dos servizos do  presente sitio web poderán ser incorporados a ficheiros titularidad desta  empresa, coa finalidade de facilitar a prestación dos servizos  solicitados, para a correcta identificación dos usuarios que solicitan  servizos personalizados, para a realización de estudos estatísticos dos  usuarios que permitan  deseñar melloras nos servizos prestados, para a  xestión de tarefas básicas de administración, así como para manterlle  informado, ben por correo electrónico ben por calquera outro medio, de  novidades, produtos e servizos.
 
En todo caso, Pirixel cumpre as directrices legais actuais en materia de protección de datos de carácter persoal.
 
Así mesmo, Pirixel comprométese ao cumprimento da súa obrigación de  segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de tratalos con  confidencialidade e asume, a estes efectos, as medidas de índole  técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a súa  alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co  establecido na normativa vixente de protección de datos persoais, e  demais lexislación aplicable.
 
Así mesmo, e en virtude da Lei 34/2002 de 31 de xullo de Servizos da  Sociedade da Información e o Comercio Electrónico, o usuario ten que aceptar que  comunicando o seu correo electrónico, Pirixel poida utilizalo para o  envío de comunicacións comerciais publicitarias e promocionaies propias  da súa actividade ou servizos relacionados da empresa, a través deste  medio ou doutro medio de comunicación electrónica equivalente.
 
En cumprimento do disposto no Reglamento Europeo 2016/679 Xeneral de  Protección de Datos, tratamos os datos para as seguintes finalidades:
1. Realizar a facturación dos servizos realizados.
2. Enviarlles información sobre os nosos produtos e servizos.
3. Ceder datos a organismos e autoridades públicas, a condición de que  sexan requiridos de conformidad coas disposicións legais e  reglamentarias.
 
Os datos serán conservados mentres dure a relación contractual e  comercial, así como o tempo necesario para cumprir as obrigacións  legais.
Os datos persoais poderán ser cedidos ás autoridades competentes nos casos que exista unha obrigación legal.
 
Dereitos:
– Dereito de acceso: dereito a que lle confirmemos si estamos tratando  os seus datos persoais e a que lle facilitemos unha copia de de os  mesmos.
– Dereito de rectificación: si os seus datos son inexactos, incompletos,  inadecuados ou excesivos, pode solicitar que se rectifiquen ou, no seu  caso e se procede, que se cancelen.
– Dereito de portabilidad: dereito a solicitar a portabilidad dos seus  datos persoais e a que llos facilitemos nun formato estructurado, de uso  común e lectura mecánica, para que estes datos póidanse transmitir a  outro proveedor de servizos.
– Dereito ao esquecemento (supresión): dereito a que os seus datos  persoais sexan eliminados dos nosos sistemas. Por iso, pode solicitar o  borrado dos seus datos. Recorde que unha vez borremos os seus datos,  temos que gardalos bloqueados durante un tempo por imperativo legal.  Durante ese tempo os seus datos únicamente estarán a disposición de  xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as Administracións Públicas  competentes, en particular das autoridades de protección de datos.  Pasado ese tempo, borraremos os datos de forma definitiva dos nosos  sistemas.
 
Poderá exercitar estes dereitos indicándoo por escrito na dirección que  figura no pé de páxina ou ben no correo electrónico abaixo indicado.